Start: Augusti 2023

Studieort: Gävle, Skellefteå, Göteborg, Västerås, Karlstad

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en elkraftsingenjör?

Yrkesrollen passar dig som är intresserad av teknik och vill arbeta med hållbara energilösningar för att bidra till Sveriges elförsörjning.

Som elkraftsingenjör har du ett varierat jobb där du projekterar, driftsätter och underhåller elkraftsystem och elanläggningar. För att säkerställa att elproduktionen fungerar genomför du besiktningar, inspektioner och nätkontroller. Du kan också skapa underlag för utbyggnad av kraftnät för att utöka och utveckla kapaciteten i elproduktionen.

Att utveckla smarta elnät blir allt viktigare, särskilt med tanke på omställningen mot förnybara energikällor, låga utsläpp av klimatgaser och färre strömavbrott. I det arbetet kan du som elkraftsingenjör skapa underlag för nya elritningar och elscheman i moderna CAD-program. Dessutom optimerar och effektiviserar du både nya och äldre anläggningar och utrustning för att skapa hållbara energilösningar.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Drift och underhåll av elanläggningar och elkraftsystem
 • Förebyggande felavhjälpning
 • Konstruktionsberäkningar, CAD och högspänd likström
 • Reläskydd, kontrollutrustning, kontrollsystem och hjälpspänningssystem
 • Transformatorer och roterande elmaskiner
 • Planering av besiktningar, inspektioner och nätkontroller
 • Hållbara tekniska energilösningar, förnyelsebara energikällor och energieffektivisering
 • Regelverk inom ESA, säkerhet och arbetsskydd
 • Arbetsprocesser, kvalitetskriterier och projektering av kraft och belysning

Start: Augusti 2023

Studieort: Gävle, Skellefteå, Göteborg, Västerås, Karlstad

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Elkraftsingenjör i Gävle och Skellefteå startar i december 2023. Ansökan öppnar under sommaren.

Karriär och jobbutsikter

Har du funderat på hur lång tid vårt samhälle klarar sig utan el? Inte länge. Elproduktion är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och det moderna samhället är beroende av en fungerande elförsörjning.

Störningar och avbrott i leveransen kan leda till stora konsekvenser. Det svenska elnätet behöver därför byggas ut, moderniseras och driftsäkras, även för att ställa om till en mer hållbar energiproduktion och gå mot ett fossilfritt samhälle. Det ställer krav på nya tekniska lösningar som smarta nät, solceller och laddlösningar. Samtidigt står branschen inför pensionsavgångar, befolkningen ökar, transportsektorn elektrifieras och industrin blir mer elintensiv. Allt detta gör att elkraftkompetens kommer efterfrågas långt in i framtiden.

 • Elkraftsingenjör
 • Elkrafttekniker
 • Drifttekniker
 • Produktionstekniker
 • Serviceingenjör inom elkraft

 

Du kan arbeta inom industrin, hos nätbolag och som konsult.

Elnätets uppbyggnad

Vattenfall Eldistribution berättar om elnätets uppgift, uppbyggnad och funktion samt olika tekniker att överföra el på. 👇

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Praktisk ellära eller Fysik 1
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Elkraftsingenjör är en heltidsutbildning på två år som du läser hos Teknikhögskolan i Gävle, Göteborg, Karlstad, Västerås eller Skellefteå, beroende på vilken utbildningsstart du söker till. Utbildningen har ett hybridupplägg där teoretisk undervisning sker på distans och praktiska labb- och elmoment genomförs på plats i skolan. Resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Totalt motsvarar det 40 timmars studier per vecka.

Under totalt 19 veckor fördelat på två perioder kommer du vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete). Det är en perfekt möjlighet att komma in i branschen, skaffa kontakter och förena din teoretiska kunskap med praktiskt yrkesutövande.

 

Visste du att…? Teknikhögskolan har skapat Elkraftsingenjör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Se våra samarbetspartners nedan.

Kommande starter

Augusti 2023 – Juni 2025 (Göteborg, Västerås, Gävle, Skellefteå & Karlstad)
Augusti 2024 – Juni 2026 (Skellefteå & Karlstad)
Augusti 2025 – Juni 2027 (Karlstad)

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

December 2022 – December 2024 (Gävle & Skellefteå)
Augusti 2022 – Juni 2024 (Göteborg & Västerås)
December 2021 – December 2023 (Gävle)
Augusti 2021 – Juni 2023 (Göteborg & Västerås)

Samarbetspartners

Kurser som ingår

400
Observera att kursnamn och innehåll kan skilja sig åt mellan de olika studieorterna. Detta beror på att det lokala arbetslivet är med och formar utbildningen.
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Introduktion till elkraftsingenjörens roll och möjligheter i branschen • Hur branschen är uppbyggd och strukturerad – från produktionskälla via leverans till slutlig konsument • Elkraftens betydelse för individ, grupp och samhälle
Tillämpad matematik
25
Kursen omfattar: Matematiska principer och metoder • Problem inom mekanik och elteknik • Definitioner och begrepp inom energi, kraft, moment och hållfasthet • Matematiska modeller för att lösa problem inom elteknik • Ekvationer och geometri
Elteknik och elsäkerhet med ESA14/ESA19
30
Kursen omfattar: Ellära och elkraftteknik enligt elsäkerhetsverkets krav • Regelverk och riskbedömningar som gäller för elanläggningar • Felsökning, analys och identifiering av störningar som påverkar utrustning, sensorer och givare
Ritnings- och schemaläsning med CAD
15
Kursen omfattar: Regelverk inom schemakonstruktion och ritningsläsning • Symboler, beteckningar och standarder för olika scheman • Skapa underlag i CAD med manuella hjälpmedel för ritning • Tolka scheman och ritningar (och utifrån dessa placera komponenter i korrekt ordning) • Överföra komponenter och objekt i ritningsform
Elproduktion med moderna lösningar
20
Kursen omfattar: Förnyelsebara källor • Metoder för elproduktion • Vattenkraft, vindkraft, solvärme och solcellsanläggningar • Kvalitet-, energi- och miljöteknik • Kärnkraft, biobränsle, fossila bränslen och risker förenade med bränslehantering • Faktorer som påverkan (till exempel den globala energisituationen, miljöskatter och utsläppsrätter)
Elinstallationer
15
Kursen omfattar: Projektering och genomförande av mindre elinstallationer • Beräkningar för säkra och funktionella elinstallationer • Komponenter och tillämpliga regler till stöd för mindre och större elinstallationer
Elkraftsystem
40
Kursen omfattar: Olika delar av elkraftsystemet och samverkan på olika nivåer och delar av elnätet • Stamnät, regionalnät och lokalnät • Ta fram och tolka riktlinjer kopplade till elnät (till exempel om en ny ledning ska dras eller en gammal bytas ut)
Arbetsmiljö och elsäkerhetsarbete
15
Kursen omfattar: Säkerhets- och skyddsföreskrifter • Arbete med nya och äldre utrustningar, anläggningar och system med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet • Riskanalys, dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete • L-ABC och HLR
Elmaskiner
20
Kursen omfattar: Elmaskinsystem • Uppbyggnad, funktion och användning av transformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna • Hantering av mätutrustning för beräkning och analys av data • Kraft, effekt och varvtal • Föreskrifter, standarder och säkerhet inom elmaskinsområdet
Projektkunskap
10
Kursen omfattar: Förutsättningar för effektivt medarbetarskap • Planera, leda och genomföra projekt • Kostnad, tid och kvalitets påverkan av olika arbetssätt • Kvalitetssäkringsarbete och Lean i projektform
Elkonstruktion och CAD
20
Kursen omfattar: Hantering av CAD-program för elinstallation och elkonstruktion • Datorbaserade och branschanpassade beräkningsmetoder och konstruktionshjälpmedel för dokumentation av elanläggningar • Framställning av underlag utifrån specifikationer (så som ritningar)
Underhåll och EBR
15
Kursen omfattar: Strategier och metoder för underhåll, felsökning, reparation och besiktning av eldistributionsnät och elanläggningar ur ett säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv • Kvalitetsstyrningsmetoder, feleffektsanalyser och kvalitetssäkring • Tekniska lösningar utifrån data och beräkningar • Regelverk inom arbetsskydd • Säkerhetsbestämmelser och föreskrifter • Förnyelsebara energikällor och elgenerering
LIA 1
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Kunna arbeta med låg- och högspänningsnät eller ställverk och transformatorstationer med viss handledning • Få fördjupad kunskap inom projektering av ny- och ombyggnad av hög- och lågspänningsanläggningar • Kunna delta i arbete med elritningar, elscheman och projektering av kraft och belysning • Kunna delta i arbete med elkonstruktion, idriftsättning och underhåll av elkraftsystem
Högspänningsteknik och författningskunskap
30
Kursen omfattar: Kontroll av högspänningsanläggningar före driftsättning • Föreskrifter inom starkströmsområdet och regler för dimensionering av ledningsnät • Ellagstiftning i EU • Underhåll av elanläggningar ur säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv
Kontrollanläggningar och tekniska beskrivningar
20
Kursen omfattar: Reläskydd, kontrollutrustning, fjärrkontroll och hjälpspänningssystem • Tolka förbindningstabeller (internt i skåp), kabel- och parttabeller • Kommunikation med angränsande stationer, driftcentraler och övervakning • Elritningar, elscheman och projektering av kraft och belysning • Förebyggande underhåll och felavhjälpning • Sammanställa tekniska rapporter och beskrivningar
LIA 2
55
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Utveckla färdigheter som bygger vidare på kunskap från tidigare kurser och LIA-period • Få fördjupad kunskap om ställverk, transformatorstationer, låg- och högspänningsnät, kontrollutrustningar och nätstationer • Få fördjupad förståelse för säkerhetsarbete och projektering • Kunna genomföra relevanta arbetsuppgifter inom elkraftsbranschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Möt våra studerande

Fler kvinnor tar plats i energibranschen – snart utbildade elnätsprojektörer
2 november, 2022 Intervju

Fler kvinnor tar plats i energibranschen – snart utbildade elnätsprojektörer

Katija, Tindra och Sheida berättar om branschen, jämställdhet och vad som lockade dem till att bli elnät...

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen
14 juli, 2022 Intervju

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen

Julia och Arvid kommer från skilda yrken med ett gemensamt mål att bli elkraftsingenjörer...

4 frågor till en framtida elkraftsingenjör
18 april, 2018 Intervju

4 frågor till en framtida elkraftsingenjör

Asmir är snart klar med första året av utbildningen Elkraftsingenjör. Här svarar...

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.