Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en Data Center Technician?

Yrkesrollen passar dig som är lösningsorienterad och vill jobba med framtidens lösningar inom IT-infrastruktur, så som säker molnlagring.

Som datacentertekniker är du ansvarig för den operativa driften av datacenter eller serverhallar. Man beskriva datacenter som hallar fyllda med servrar, brandväggar, routers och lagringsskåp där data och backup lagras på ett säkert och energisnålt sätt. Man kan se datacenter som en samlingsplats där alla möjliga företag lagrar sin data, vilket hjälper dem att utveckla sin IT-infrastruktur. Nuförtiden finns även virtuella datacenter, som lagrar information i molnet.

Dessa anläggningar och servrar lagrar ofta stora mängder data åt olika kunder, vilket innebär att de inte får ”ligga nere” under några omständigheter. Därför arbetar du aktivt med förebyggande åtgärder och underhåll för att minimera risken för driftstopp, krascher och intrång. Du övervakar anläggningen så att den fungerar som den ska 24/7.

Kontroller för miljöpåverkan, hållbarhet och arbetsmiljö

Som datacentertekniker genomför du konsekvensanalyser av anläggningens verksamhet för att kunna föreslå förbättringar som minskar datacentrets miljöpåverkan och ökar hållbarheten. Du deltar i planering och genomförande av besiktningar, inspektioner och installationer i anläggningen. Det kan handla om kontroller av styrsystem, brandväggar och övriga säkerhetssystem, alltid enligt branschstandard för arbetsmiljö. Du skriver även incidentrapporter och loggar.

 

Service och kundkommunikation

I din roll som datacentertekniker arbetar du med service och kundkommunikation. Du tar fram systemlösningar och åtgärdspaket till kunder för att säkerställa hög driftsäkerhet. Du ansvarar även för onboarding av nya kunder.

 

Projektledning och arbetsledning

Som datacentertekniker kan du ha en ledarroll med ansvar för såväl personal som projekt. När reparationer och installationer behöver genomföras kan du därmed leda ett team för att avhjälpa felen i datacentret. Du kan även ta fram instruktioner för underhåll och riskanalys.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att du som datacentertekniker är med och utformar, utvecklar och säkerställer så att det digitala fungerar i samhället.

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Branschen genomgår ett globalt skifte där företag går från att själva hantera och lagra sin data till att bli kunder som använder molnbaserade tjänster för sin IT-infrastruktur, vilket kräver fler utbildade datacentertekniker.

Med digitaliseringens framfart förändras våra arbetssätt och leveransmodeller. Nya tekniker som 5G, Internet of Things och Machine Learning etableras, vilket gör att fler produkter och system kopplas upp i molnet. Dessutom blir datacenter som lagrar och hanterar stora mängder data allt vanligare i Sverige, mycket på grund av att vi kommit långt i produktionen av förnybar energi vilket gynnar datacenterdrift. De senaste åren har aktörer som Facebook, Amazon Web Services, Microsoft och Google valt att etablera sig här.

 • Data Center Technician
 • Datacentertekniker
 • DCO (Data Center Operations)
 • Drifttekniker inom datacenter, energi eller fastighet

 

Du kan även arbeta som konsult på både större och mindre anläggningar, såväl nationellt som internationellt. Många företag som annonserar lediga tjänster kallar rollen för allt ifrån specialist inom datacenter och infrastruktur till koordinator och driftingenjör. Kom ihåg att arbetsuppgifterna kan variera hos olika företag.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Grundläggande funktioner för drift av datacenter
 • Driftsfrågor kopplade till kontrollanläggning och övervakningssystem
 • Planering, projektgenomförande, kommunikation och service
 • Brandskydd och säkerhetsfrågor som rör datacenter
 • Arbetsprocesser, kvalitetskriterier och utvecklingsarbete inom datacenterdrift
 • Angränsande yrkesområden som fastighetsekonomi, fastighetsteknik, elkraft, juridik och regelverk

Mer information

 • Grundläggande behörighet*
 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Ellära 1 / Praktisk ellära / Underhåll Elteknik / Fysik 1

*Gymnasieexamen eller motsvarande

Saknar du behörighet? Så blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Bakgrundskontroll inför LIA-praktik

På grund av att det råder mycket hög säkerhetsklass på anläggningarna kommer de allra flesta företag som jobbar med datacenter att göra en bakgrundskontroll när du söker LIA eller arbete. De kommer bland annat begära ut ett utdrag från belastningsregistret och i vissa fall genomföra säkerhetsprövning med eller utan inplacering i säkerhetsklass. Om du fastnar i en sådan kontroll kan du få svårigheter att fullfölja utbildningen.

För att få göra LIA eller anställas av ett datacenter krävs ofta ett tomt belastningsregister. Därför vill man genomföra en bakgrundskontroll.
En bakgrundskontroll innefattar utdrag ur polisens belastningsregister. Detta register omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott, så som fortkörning.

För arbete i säkerhetsklassad miljö, krävs betydande säkerhetsprövning.

Grunder för säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen ska grunda sig på personlig kännedom om den som prövas, på uppgifter som kan styrkas med betyg, intyg eller annan dokumentation samt uppgifter som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning.

Den personliga kännedomen om en person utgår ofta från en intervju som undersökande företag eller myndighet gör. Intervjun utförs med stöd i sekretesslagen och dokumenteras i ett protokoll som intervjuare och intervjuad skriver under. Detta protokoll kan sedan användas som ytterligare information vid registerkontrollen. Vid intervjun kan följande beröras:

 • Bisysslor, utlandstjänstgöring, utbildning och tidigare verksamhet
 • Droger (alkohol/narkotika och liknande)
 • Ekonomi
 • Fritidsintressen
 • Kontakter, umgänge och intressekonflikter
 • Personalia
 • Personliga egenskaper och personlig status
 • Utlandsresor
Säkerhetsklassning i och kring datacenter

Under projektering och byggande av datacenter anlitas vanligen underleverantörer och specialistföretag för alla olika delar. Detta fungerar precis som vilket fastighets- eller industribygge som helst och betraktas på samma sätt vad det gäller säkerhet.

 • Planering och projektering: ej höga krav på säkerhetsklassning
 • Bygg och installation av HW: ej höga krav på säkerhetsklassning
 • Underleverantörer av bastjänster: ej höga krav på säkerhetsklassning
 • Idrifttagande av datacentret: oftast mycket höga krav på säkerhetsklassning
 • Datacentret i drift med kunder: mycket höga krav på säkerhetsklassning
 • Myndigheter, SCB, Skatteverket med mera: mycket höga krav på all form av säkerhet
 • Datacenter inom militär, polis med mera: högsta kraven på säkerhet och personal
Säkerhetsklasser

En anställning eller ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska i vissa fall placeras i säkerhetsklass 1-3. Om anställningen ska placeras i säkerhetsklass och vilken säkerhetsklass anställningen i så fall placeras i beror på i vilken utsträckning personen får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet personen kan orsaka genom sin anställning eller deltagande.

Det är vanligt att en nyanställd vid ett företag får skriva på ett sekretessavtal där man förbinder sig att inte röja företagshemligheter. I samband med säkerhetsprövning kan man även skriva på ett sekretessavtal med avseende på rikets säkerhet.

Data Center Technician är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningar sker online via Microsoft Teams, och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Detta motsvarar 40 timmar studier.

Dessutom är du ute på praktik under 20 veckor av din studietid, som kallas för LIA (lärande i arbete). Observera att du kan behöva flytta eller pendla under LIA-perioden beroende på var du bor, eftersom datacenter inte finns på alla orter i Sverige.

Tänk på att de allra flesta företag som jobbar med datacenter kommer att begära ett utdrag från belastningsregistret när du söker LIA-plats, då det råder hög säkerhetsklass på dessa anläggningar. Läs mer om detta under ”Bakgrundskontroll”.

Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025
September 2022 – Juni 2024

Samarbetspartners

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens behov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Kurser som ingår

415
Kurs
Poäng
Datacenterstruktur och branschkunskap
15
Kursen omfattar: Introduktion till yrkesrollen och branschen • Grunder för datacenters funktion och uppbyggnad • Terminologi och begrepp inom datacenter och dess driftmiljö • Beskrivning av processer som är typiska för drift av datacenter
Tillämpad matematik - ellära
30
Kursen omfattar: Matematiska begrepp i principer, metoder och problem inom mekanik och elteknik • Matematiska definitioner inom energi, kraft, moment och hållfasthet • Problemlösning inom eltekniska områden med hjälp av matematiska modeller • Matematikens symboler och uttryckssätt med fokus på ekvationer och geometri
Projektkunskap och kommunikation
35
Kursen omfattar: Kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå • Betydelsen av kommunikation i ledarskap • Samband mellan kroppsspråk, verbal och symbolisk kommunikation • Konstruktiv återkoppling • Planering, ledning och genomförande av projekt • Effektivt medarbetarskap • Rapportering av projekts progression och resultat på svenska och engelska • Hur kvalitetssäkringsarbete och Lean kan bedrivas i projektform • Hur kostnad, tid och kvalitet kan påverkas av olika arbetssätt
Elinstallationer för datacenter
30
Kursen omfattar: Elinstallationsprinciper och materiel • Enklare beräkningar för elinstallationer • Lagar och föreskrifter inom starkströmsområdet • Förläggning och anslutning av elkabel på olika underlag • Anslutning, bortkoppling, funktionsprövning och felsökning av elutrustningar i befintlig gruppledning • Installation av kopplingsutrustning med tillhörande skydd
Elsäkerhet och arbetsmiljö
20
Kursen omfattar: Elsäkerhetsarbete och elarbetesansvar • Dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete • Regler inom arbetsskyddsområdet • Hantering av arbetsmiljöfrågor • Deltagande i ronder, besiktningar och inspektioner med hänsyn till säkerhetsaspekter
Brandskydd och brandskyddssystem
10
Kursen omfattar: Lagstiftning gällande brandskydd • Systematiskt brandskyddsarbete • Övervakningssystem som används för att förhindra att brand uppstår • Avhjälpning och släckning av uppkommen brand • Brandskyddskontroller i datacenter • L-ABC och HLR
Underhåll elkraftsystem
20
Kursen omfattar: Strategier och metoder för underhåll, felsökning, reparation och besiktning av eldistributionsnät och elanläggningar ur ett säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv • Regelverk, standarder, tekniska riktlinjer och EBR • Kvalitetsstyrningsmetoder, feleffektanalyser och kvalitetssäkring • Underhåll av olika typer av elanläggningar • Förnyelsebara energikällor och elgenerering • Projektering för att uppgradera och driftsäkra befintliga anläggningar och system
Kylsystem
30
Kursen omfattar: Kylsystems uppbyggnad • Betydelsen av att finjustera temperaturnivå i datacenter • Driftsättning och underhåll av kylanläggningar • Analys och justering av en byggnads kylsystem för att kontrollera driftklimatet och energiförbrukningen
Styr- och reglerteknik
25
Kursen omfattar: Styr- och reglerteknik för datacenter • Systemuppbyggnad med funktioner i värme, ventilation och kylsystem • Datorstöd vid programmering av system • Terminologi och metoder inom styrning och reglering • PLC, DUC och PID-regulator • Parametrar som styr energiförbrukningen • Driftkort, ritningar och diagram gällande styrtekniska system • Analys och felsökning av styrsystem
Övervakning och styrsystem
25
Kursen omfattar: Fördjupning inom styr- och reglerteknik för datacenter • Överordnade system för datacenter • Integrerade system och programvaror som finns att använda inom datacenterdrift • Bearbetning av mätvärden • Analys och utvärdering av energi och kylsystem • Power Management System
Grundläggande nätverkskunskap
15
Kursen omfattar: Grundläggande begrepp inom nätverk och datakommunikation • Grundläggande nätverksteknik, så som grunder i datornätverk, typer av datornätverk, nätverkstopologi, OSI-modeller och TCP/IP • Lösning av enklare nätverksproblem i datacenter
Energioptimering, energikalkyleringar och kapacitetsplanering
40
Kursen omfattar: Ekonomi och miljö för energioptimering av fastigheter och datacenter • Energieffektiva och hälsosamma material och system i fastigheter • Analys och ekonomiska kalkyler för att effektivisera fastigheters hållbarhet • Byggfysik och andra faktorer som är viktiga för hälsosam inomhusmiljö • Hur beteenden påverkar energieffektivisering • Värme och kylas egenskaper och påverkan • Åtgärder utifrån Energy Performance Contracting (EPC) • Konsekvensanalyser av anläggningen utifrån ekonomi och miljö
LIA (lärande i arbete)
100
Praktikperiod. Målet med kursen: Få fördjupad förståelse för rollen som datacentertekniker • Få fördjupad kunskap om datacenters uppbyggnad, drift och säkerhet • Få fördjupad kunskap inom projektering och planering av drift • Få kunskap om hur LIA-företagets utrustning är uppbyggd och fungerar (så som kontrollutrustningar, nätstationer och spänningsnät) • Kunna delta i arbete med projektering av kraft, ventilation, kyla, värme och säkerhetssystem • Kunna delta i arbete med idrifttagning och underhåll av datacenter
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 415

Relaterade artiklar

Fördomar om YH-utbildning
12 juli, 2022 Nyhet

Fördomar om YH-utbildning

Vi bemöter 10 påståenden som är långt ifrån verkligheten kring YH i allmänhet och teknikutbildningar i synnerhet!

Stor tillväxt i IT-branschen gynnar datacentertekniker
27 maj, 2021 Intervju

Stor tillväxt i IT-branschen gynnar datacentertekniker

Den kraftiga tillväxten av datacenter har skapat ett stort behov av utbildade tekniker...

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Kontakt

Har du frågor om YH-utbildningen? Välkommen att kontakta utbildningsledaren! Vid frågor om ansökan och behörighet, vänd dig till vårt antagningsteam.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.