Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Bakom varje yrkeshögskoleutbildning på Teknikhögskolan finns en ledningsgrupp. Ledningsgrupperna består av representanter från näringslivet med viktig och relevant branschkunskap. I varje ledningsgrupp ingår även en eller flera studeranderepresentanter från respektive klass. Det betyder att du som studerande kan engagera dig i din utbildnings utveckling under din studietid på TH.

Vad är en ledningsgrupp?

En ledningsgrupp består av representanter från olika företag inom aktuell bransch, oss på Teknikhögskolan, skolväsendet och studerande från den specifika YH-utbildningen. I vissa fall kan ledningsgruppen även bestå av representanter från högskola och/eller universitet.

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, men deras främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling och se till att den motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden samt att den håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka utbildningens utformning – för framtidens kompetensförsörjning.

De flesta som sitter med i ledningsgruppen tar även emot LIA-studerande (praktikanter) och är anställande företag även efter utbildningen.

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens innehåll, kvalitet och hur utbildningen kan utvecklas ytterligare.

Hur växer en ledningsgrupp fram?

Ledningsgruppen sätts samman efter att vi fått starttillstånd eller beviljande av utbildningen från Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbudet av YH-utbildningar styrs av företagens behov på arbetsmarknaden, och de företag som ingår i ledningsgruppen är oftast de som har initierat ansökan om utbildningen och även varit delaktiga i framtagandet av utbildningen.

Studeranderepresentanter utses av klassen vid ett möte som vanligtvis hålls i början av utbildningen. Studeranderepresentanternas roll är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. I samband med examen får den studerande som representerat klassen i ledningsgruppen ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.